ZWIĄZEK  ZAWODOWY   GÓRNIKÓW   W   POLSCE ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWY ZEC S.A.
40 -  205 KATOWICE UL. ŚCIGAŁY 14  tel. 032 603 57 63 lub 032 603 57 00  wew. 123 032 603 5727

Witamy na naszej stronce internetowej. Jesteśmy stosunkowo młodym związkiem. Zrzeszamy pracowników, Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach ,  EKOPEC Sp. z o.o. w Będzinie, DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o. w Chrzanowie, "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. w Katowicach

Nasza macierzysta firma i większość podmiotów , w których działamy to "produkty" restrukturyzacji powierzchni  kopalń.
 W związku z tym związek podlega ciągłym zmianom,  dostosowując swoje struktury i formy działalności do zmieniającej się śląsko - zagłębiowskiej rzeczywistości. 
Stawia to przed nami ciągłe wyzwania. Staramy się im sprostać. 

Nie jest to łatwe, zwłaszcza w obliczu postępującej liberalizacji prawa pracy, likwidacji przemysłu ciężkiego, ciągle jeszcze sporego bezrobocia i biedy.
Zapraszamy do wymiany doświadczeń, do dyskusji na temat przyszłości ruchu związkowego w Polsce,  prosimy o uwagi na temat naszej działalności i  pytania. 
Sądzimy bowiem, że mamy się czym pochwalić. Obiecujemy jednocześnie, że żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi.


         
   Arek Siekaniec -  przewodniczący 
                                            
  asiekaniec@poczta.onet.pl

Mój numer gg to 1129826 aktualnie jestem: 

ZAPRASZAMY DO "GÓRNIKA"   NASZEJ  ZWIĄZKOWEJ GAZETY!!!
Dokumenty do pobrania:
Pakiet Socjalny dla Pracowników ZEC z dnia 5 maja 2015  pdf
Porozumienie z Zarządem ZEC z dnia 5 maja 2015 pdf

Przypominamy, że każdy z członków naszego związku w ramach składki członkowskiej jest objęty bezpłatną pomocą prawną firmy CDO 24 w ramach Pakietu Premium, który  obejmuje wszystkie formy ochrony prawnej tj. wypadek komunikacyjny, błąd w sztuce lekarskiej (błąd medyczny), wypadek w pracy, wypadek na skutek zaniedbania osób trzecich, wypadek na skutek powodzi, wypadek w rolnictwie. 

 

AKTUALNOŚCI:    
Menu:

Linki:

Jubileuszowy Nr "Niezłego Kotła"
 z okazji XV-Lecia ZEC w 2010r.

 

POROZUMIENIEINFORMACJE PO PIKIECIE

Po pikiecie,  odbyły się rozmowy, w których oprócz zarządu spółki  uczestniczyli przedstawiciele  właściciela - DK Energy Polska: panowie Thierry Deschaux, Adam Palacz i Marek Zdanowicz.
Rozmowy nie przyniosły rezultatu, ale pozwoliły na omówienie istotnych kwestii dotyczących sporu i jego podłoża.
Podczas  rozmów poinformowano również stronę społeczną, że dotychczasowy prezes zarządu Jacek Chudy podał się do dymisji.

Na pierwsze dni stycznia zaplanowano kolejne rozmowy ze sztabem protestacyjno-strajkowym.

21GRUDNIA MANJFESTACJA PRZED ZEC


Nasza około 60 osobowa ekipa  pikietowała 21 grudnia pod siedzibą spółki w Katowicach. Pracownicy którzy w tym dniu pracowali na II i III zmianie lub mieli wolne -  przyszli wykrzyczeć swój postulat wzrostu wynagrodzeń podstawowych o 500 zł i niezadowolenie z warunków pracy w spółce.
Nasza demonstracja to już kolejna odsłona  walki o godne płace.
Pracownicy tracą już cierpliwość i domagają podwyżek.


OD 15 GRUDNIA POGOTOWIE STRAJKOWE
WYNIKI REFERENDUM: 90% ZA STARJKIEM

W głosowaniu wzięło udział 250 pracowników (spośród 321 pracowników jakich wykazał pracodawca na przekazanych związkom zawodowym listach),
Za strajkiem opowiedziało się 225 co stanowi 90% głosujących.
Przeciw głosowało 22 pracowników, 3 pracowników oddało głosy nieważne (nie wskazując żadnej odpowiedzi na pytanie, bądź zakreślając obie opcje odpowiedzi).
W każdym z wydziałów (1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13), frekwencja znacznie przekraczała wymagane 50% i w każdym wydziale większość pracowników odpowiedziała TAK na pytanie referendalne.
Wszystkim Pracownikom, którzy wzięli udział w głosowaniu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za okazaną postawę.

O dalszych działaniach będziemy wkrótce informowali.

7 GRUDNIA 2017 REFERENDUM STRAJKOWE

Z ostatniej chwili: referendum odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017r. W ciepłowniach i elektrociepłowniach „Kazimierz”, „Juliusz”, „Niwka - Modrzejów”, „Mysłowice”, „Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”, „Wesoła”, „Śląsk”, „Szopienice”: w godzinach od 530 do 630 oraz od 1330 1430, w Biurze Zarządu w godzinach od 630 do 830.PRZED NAMI  REFERENDUM STRAJKOWE

Zakładowe organizacje związkowe ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność” prowadzące w imieniu pracowników spór zbiorowy o wzrost wynagrodzeń informują, że podczas mediacji w dniu 22 listopada 2017r. strony nie osiągnęły porozumienia.

Zarząd przedstawił następującą, ostateczną propozycję wprowadzenia od 1 stycznia 2018r.:

1. zrostu wartości bonów od z 22 zł. na 23,10zł.

2. wzrostu o 1,5% średniego wynagrodzenia tj. średnio o 57 zł. brutto na miesiąc,

3. wzrostu 0,2% zamiast corocznego przeszeregowania 10% załogi tj. o 7,60 zł. brutto na miesiąc,

Razem (wg. wyliczeń Pracodawcy) podwyżka za „czarne dni” wyniosłaby średnio 64,60 zł. brutto na miesiąc na stanowiskach robotniczych bez sobót niedziel i świąt.

Lub  111,98 brutto ze świętami.

Propozycja ta wraz z dotychczas wprowadzonymi regulacjami miałoby zaspokoić roszczenia płacowe pracowników za lata 2017 i 2018r.

W tej sytuacji organizacje nasze postanowiły podtrzymać żądanie wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla każdego pracownika o 500zł brutto na miesiąc ze skutkiem od 1 stycznia 2017 roku. Powyższy wzrost odnosić się winien do wynagrodzenia za normalny czas pracy bez godzin nadliczbowych.

 

W niedługim czasie będziemy informować Pracowników o terminie referendum.
KOMUNIKAT ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z DNIA

23 marca 2017r.

Organizacje związkowe ZZG w Polsce, NSZZ „Solidarność” informują Pracowników Spółki, że w dniu 23 marca 2017r. odbyło się drugie spotkanie stron sporu zbiorowego w ramach rokowań dotyczących podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

W wyniku przeprowadzonych rokowań strony nie osiągnęły porozumienia   i sporządziły protokół rozbieżności.

 W celu rozwiązania sporu zbiorowego Pracodawca zaproponował:

„Wprowadzenie podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników spółki o 0,6% ze skutkiem od 1 września z równoczesną rezygnacją z obowiązkowego przeszeregowania 10% załogi w 2017roku”.

 

Organizacje związkowe podtrzymały żądanie wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla każdego pracownika o 500zł brutto na miesiąc ze skutkiem od 1 stycznia 2017r.

Powyższy wzrost odnosić się winien do wynagrodzenia za normalny czas pracy bez godzin nadliczbowych.

 

Następnym etapem rozwiązywania sporu będzie mediacja tj. rozmowy stron będą prowadzone przy udziale mediatora.

Jeśli strony nie uzgodnią osoby mediatora w ciągu pięciu dni - wystąpią o jego wyznaczenie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 O rozwoju sytuacji będziemy bieżąco informować Załogę Spółki.


PIERWSZE ROKOWANIA BEZ EFEKTU

14 marca 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach rokowań w sporze zbiorowym pomiędzy Zarządem ZEC S.A. a organizacjami ZZG w Polsce, NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania przedstawiciele stron wymienili szereg uwag dotyczących kwestii formalnych                           i organizacyjnych.

Zarząd przedstawił sytuację ekonomiczną Spółki po wykonaniu dwóch miesięcy 2017r.

 Organizacje związkowe w następujący sposób uzasadniły swoje stanowisko w sporze:

  1. Brak wzrostu stawek osobistego zaszeregowania od 2014r.
  2. Bardzo niski poziom wynagrodzeń za normalny czas pracy (za „czarne dni”),
  3. Wzrost efektywności i wydajności wobec odejścia  pracowników na PDO,
  4. Systematyczna utrata wartości wynagrodzeń pracowników ZEC w stosunku do płacy minimalnej i  średniej  krajowej,

 Strona związkowa wniosła o przedstawienie przez Zarząd propozycji wzrostu wynagrodzeń.

 W odpowiedzi Zarząd Spółki wniósł o ustalenie terminu następnego spotkania w ramach rokowań w sporze   zbiorowym na dzień 23 marca br. w celu przygotowania propozycji wzrostu wynagrodzeń.

  Strony ustaliły, że kolejna tura  rokowań odbędzie się w dniu 23 marca 2017 od godziny 900.


SPóR O PłACE 2017 CD.


klikni aby ściągnąć pdf
więcej przeczytaj na WNP
dodaj komentarz


SPóR ZBIOROWY O PłACE 2017


przeczytaj więcej  na WNP
i skomentuj


PłACE 2016
19 LUTEGO 2016 KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - PROGRAMOWADrogiemu Koledze
MARKOWI JANICKIEMU
CZŁONKOWI ZARZĄDU ZZG W POLSCE PRZY ZEC S.A.
w Katowicach
Najserdeczniejsze Wyrazy Głębokiego Współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci
OJCA
składają koleżanki i koledzy z ZZG w Polsce przy ZEC S.A.

;

 


KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z DKA ENERGY
W DNIU  Z 20 PAźDZIERNIK
A 2015SZEF ZZG W POLSCE REKOMENDOWANY DO RADY DIALOGU SPOłECZNEGO
OPZZ przedstawia swoich kandydatów do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego

 

24 września, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,  skierował pismo do Prezydenta RP. Andrzeja Dudy, wnosząc o powołanie do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego ośmiu przedstawicieli OPZZ.

 

Osoby rekomendowane przez OPZZ do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego:

 

Jan GUZ – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; członek Rady Statystyki, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych;

 

Andrzej RADZIKOWSKI – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, członek Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2014-2020 i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;

 

Dariusz POTYRAŁA – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka”, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, członek Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, przewodniczący Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A., członek Rady Miasta Ruda Śląska;

 

Stanisław JANAS – członek Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Metalowcy”, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego;

 

Sławomir BRONIARZ – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Oświata i Nauka”, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członek Zarządu Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE);

 

Urszula MICHALSKA – członek Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodnicząca Rady Branży OPZZ „Usługi Publiczne”, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia;


Leszek MIĘTEK – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Transport”, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Maszynistów "ALE";

 

Sławomir REDMER – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce.


PISMA DO DK ENERGY I HOLDINGU
 Z 24 WRZE
ŚNIA
INFORMACJA DO PRACOWNIK
ÓW


7 WRZEŚNIA KHW S.A. PRZEKAZAŁ STRONIE ZWIĄZKOWEJ ZEC ZOBOWIĄZANIE DK ENERGY DO STOSOWANIA PAKIETU SOCJALNEGO
W dniu wczorajszym (7 września 2015) odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w osobach Prezesa Zarządu Zygmunta Łukaszczyka i Wiceprezesa ds. Pracy Tadeusza Skotnickiego z przedstawicielami organizacji związkowych działających w ZEC S.A.
Podczas spotkania przedsyawiciele Holdingu przekazali oficjalnie informację o podpisaniu warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji ZEC-u inwestorowi - spółce DK Energy, należącej do Grupy EDF.

Strona związkowa otrzymała podpisane przez inwestora zobowiązanie dotyczące realizacji i przestrzegania przez Inwestora zapisów Pakietu Socjalnego zabezpieczającego interesy pracowników w związku ze sprzedażą akcji ZEC.

Na wtorek, 8 września 2015 zaplanowano spotkanie związków zawodowych ZEC z przedstawicielami inwestora.
1 WRZEŚNIA PODPISANO UMOWĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZEC
Katowicki Holding Węglowy oraz DK Energy Polska (spółka należąca do Grupy EDF), podpisały 1 września warunkową umowę sprzedaży i nabycia 100 proc. akcji spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice SA - poinformował portal górniczy nettg.pl rzecznik KHW Wojciech Jaros.
czytaj dalej na nettg.pl
My od 20 sierpnia czekamy na spotkanie z inwestorem. Zobaczymy jak rozpocznie swoje rządy w Spółce i czy standardy dialogu obowiązujące we Francji zostaną przeniesione na grunt naszej Firmy. Arek Siekaniec


KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNEGO


PISMO RADY KRAJOWEJ DO PREMIER KOPACZ


WNOSIMY O SPOTKANIE Z INWESTORAMI


DWIE OFERTY ZAKWALIFIKOWANO DO DALSZEGO PROCEDOWANIA W PROCESIE ZAKUPU ZEC

Dosłownie przed chwilą (o godz. 12.15) w dniu 7 sierpnia otrzymaliśmy e-mailową informację z KHW S.A. następującej trerści:


"Szanowny Panie Przewodniczący,

 

w nawiązaniu do wspólnych ustaleń informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie upubliczniona w mediach informacja dotycząca prowadzonego postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży 100% akcji ZEC S.A. przez KHW S.A. o następującej treści:

 

„W dniu 03.08.2015 r. do KHW S.A. wpłynęły oferty dotyczące zakupu 100% pakietu akcji ZEC S.A. W wyniku przeprowadzonej analizy w dniu 06.08.2015 r. do dalszego etapu postępowania czyli negocjacji równoległych zakwalifikowano dwie najkorzystniejsze oferty.”

 

Z poważaniem

 

 

Michał Mużelak Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Katowicki Holding Węglowy S.A."


FESTYN ZAKŁADOWY


PISMO RADY KRAJOWEJ DO KOPACZOWEJ


KTO NAS KUPI ?

To obecnie najczęściej zadawne w ZEC-u pytanie.
Nurtuje ono pracowników, związkowców i zarząd spółki. Od tego bowiem jaki inwestor stanie się właścicielem ZEC zależy wszystko.
Organizacje związkowe wskazały sześć podmiotów, które znalazły się na liście potencjalnych inwestorów i do których wysłane zostało memorandum informacyjne informujące o zamierze sprzedaży akcji naszej spółki.
Ci wskazani przez nas potencjalni inwestorzy to duże polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa, każda z nich spełnia wysokie standardy CSR czyli są to podmioty społecznie odpowiedzialne w biznesie (płacące ZUS, zatrudniające na umowy o pracę, eliminujące mobbing i dyskryminację...)
O tym jednak, komu Holding sprzeda naszą spółkę decydować będzie przede wszystkim kwota jaką zaoferuje kupujący. Wskazane przez stronę związkową firmy są tylko sześcioma z 75 podmiotów, do kórych nasz właściciel wysłał informację sygnalną.
Jak się mówi w tej grupie było około 50 inwestorów branżowych i około 20 instytucji finansowych (banków, funduszy inwestycyjnych). Według uzyskanych przez nas informacji zainteresowanie ZEC-em wykazało 20 podmiotów.
Podobno zainteresowali się nami wszyscy najwięksi gracze, w gronie których wymieniani są Tauron, PGE, ENEA, SFW Energia, francuskie firmy Veolia i grupa EdF, czeska grupa CEZ i inni.
Wśród potencjalnie zainteresownych firm wymienia się także Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o., które pod kapitałem Węglokoksu przejęło w ostatnim czasie rudzką Carboenergię, PEC Ruda Śląska i Nadwiślańską Spółkę Energetyczną.
Na ile te dywagacje zostaną potwierdzone okaże się w praniu.Polskie Inwestycje Rozwojowe, sprzedaż ZEC-u, co z pracownikami EC Marcel i KOK
Minister Kowalczyk odpowiedział na pytania A. Siekańca
Co do Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR), które mają się  włączyć w dofinansowanie Nowej Kompanii Węglowej przypomniał, że spółka zarządza funduszami, które przekazuje Skarb Państwa. Zmieniono filozofię działania PIR. Teraz częścią  resztówek akcji np. w PGE, czy PZU możemy   dokapitalizować  PIR i PBK. - Pierwsze pieniądze z akcji PGE już zostały przekazane do PIR i dzięki temu podpisano umowę z jedną z firm  na wydobycie  ropy naftowej z Morza Bałtyckiego. W następnej kolejności zostanie sfinalizowana umowa na Łagiszę z Tauronem. Jest również decyzja, by rozpocząć pracę nad wejściem z wielomilionowymi inwestycjami kapitałowymi do innych spółek węglowych – tłumaczył przedstawiciel rządu.

- Zgadzam się, że dzisiaj to nie lata 90-te i tak państwo nie będzie prywatyzować - mówił  z kolei odnośnie sprzedaży  Zakładów Energetyki Cieplnej. Państwo polskie stać  na zainwestowanie w aktywa  elektrociepłownicze. To zresztą bardzo dobry interes z punktu widzenia biznesowego. Choć mamy globalne ocieplenie, to nie znaczy, że nie będziemy grzali w domach. Mamy  główne  odbiorcę - KHW, ceny na rynku są dość wysokie. Będę wspierał  proces sprzedaży ZEC-u, żeby trafił w dobre ręce – obiecywał Kowalczyk.

Inne pytania dotyczyły np. sytuacji EC Marcel (o problemie pisaliśmy w ostatnim numerze „Górnika” oraz w obecnym) i  przyszłości ok. 1500 pracowników Konsorcjum Ochrony Kopalń. - Co do EC Marcel, nie znałem problemu – przyznał wiceminister Kowalczyk, kiedy usłyszał, że wkrótce 140 osób może iść na bruk, bo inna firma (JSW Koks) z kapitałem państwowym będzie budować elektrociepłownie, a nikt nie wie, co stanie się z pracownikami istniejącej już w Radlinie, EC Marcel.  Z tego, co wiem,  to w sprawie KOK-u jest  porozumienie dające gwarancje zatrudnienia do 2017r.  żródło:  Dwutygodnik Górnik 

W DNIU 6 MAJA 2015
ZOSTAŁ PRZEKAZANY STRONIE SPOŁECZNEJ
PODPISANY PAKIET SPOŁECZNY DLA PRACOWNIKÓW ZEC S.A.treść pakietu do pobrania w formacie pdf
treść porozumienia z Zarządem ZEC do pobrania w formacie pdf


PARAFOWANIE PAKIETU SPOŁECZNEGOSPOTKANIE ZAŁOGI
W DNIU 22 KWIETNIA 2015

W dniu 22 kwietnia br. organizacje związkowe ZEC S.A. w hallu głównym siedziby spółki poinformowały przybyłych pracowników o przebiegu dotychczasowych rozmów z KHW S.A.
W trakcie spotkania członkowie Zespołu Negocjacyjnego odpowiedzieli na serię pytań dotyczących treści pakietu socjalnego i kierunków w jakich może rozwinąć się sytuacja.
ZARASZAMY NA SPOTKANIE ZAŁOGI
Z ZARZĄDAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W DNIU 22 KWIETNIA 2015SPOTKANIE
ZESPOŁU 
NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 20 KWIETNIA 2015SPOTKANIE
ZESPOŁU 
NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 15 KWIETNIA 2015SPOTKANIE
ZESPOŁU 
NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 13 KWIETNIA 2015SPOTKANIE
ZESPOŁU 
NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 8 KWIETNIA 2015KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJSPOTKANIE
ZESPOŁU 
NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 31 MARCA 2015KOMUNIKAT ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 27 MARCA 2015KOMUNIKAT ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 18 MARCA 2015KOMUNIKAT ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO
Z DNIA 4 MARCA 2015KOLEJNA TURA ROZMÓW 25.02.2015
KOLEJNA TURA ROZMÓW 19.02.2015KOLEJNA TURA ROZMÓW 12.02.2015


DRUGIE SPOTKANIE Z KHW S.A.INFORMACJA DO ZAŁOGI ZEC S.A.


W związku pojawiającymi się niesprawdzonymi informacjami na temat form planowanej przez KHW prywatyzacji ZEC S.A., organizacje związkowe przekazują do informacji Pracowników Spółki odpowiadającą stanowi faktycznemu publikację zawartą w aktualnym numerze Dwutygodnika "Górnik".

Jednocześnie informujemy. że następne spotkanie z KHW odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek 9 lutego br.
Arkadiusz Siekaniec i  Zbigniew KniotekPOWOŁANIE SZTABU PROTESTACYJNEGO ZEC S.A.OBRADOWAŁ MIĘDZYZWIĄZKOWY SZTAB PROTESTACYJNY


Nic dla ruchu zawodowego nie jest ważniejsze niż prawo do pracy – podkreślał przewodniczący OPZZ Jan Guz podczas konferencji dla dziennikarzy 20 stycznia w Katowicach w siedzibie śląskiego Sztabu Protestacyjno – Strajkowego.

Pogotowie protestacyjne trwa. Centrale związkowe liczą, że premier Kopacz podejmie dialog.  Związkowcy poinformowali jedocześnie  o powołaniu  tzw. grup roboczych, które doprecyzują scenariusz ewentualnych czynnych akcji protestacyjnych.
W obradach Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego uczestniczyli  liderzy : Jan Guz (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Piotr Duda (NSZZ „Solidarność") oraz Tadeusz Chwałka (Forum Związków Zawodowych) i przedstawiciele poszczególnych central, w tym Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce. /żródło: zzg.org.pl/


JEST POROZUMIENIE Z RZĄDEM

Koleżanki i Koledzy dzisiaj zakończyła się WASZA walka o kopalnie.
WSZYSTKIM WAM BARDZO DZIĘKUJĘ
Dziękuję za wsparcie.
Za prowadzenie różnych form aktywizacji pracowników, członków związku  i lokalnej społeczności.
Pokazaliście że razem możemy wygrać nawet z rządem Platformy Obywatelskiej.
Wygraliśmy bitwę w słusznej sprawie.
 WY WYGRALIŚCIE!

Dariusz Potyrała
Przewodniczący Rady Krajowej
ZZG w Polsce

Poniżej komentarz do porozumienia:
 "Każda próba obejścia tego porozumienia spowoduje zdecydowaną odpowiedź i już kompromisu nie będzie - mówi dla portalu wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

- Dobrze, że jest porozumienie, ale ogromna praca dopiero przed nami. Trzeba pilnować realizacji tego porozumienia i nie odpuszczać żadnego z zapisów. Najważniejsze, by wziąć się za rozmowy na temat całego polskiego górnictwa.

To dobrze, że porozumienie kończy protest i ludzie będą mogli niedzielę spędzić w swoich domach, a nie protestując. My ze swej strony musimy pilnować spraw górniczych.

Mam nadzieję, że to porozumienie oznaczać będzie przejście rządu ze ścieżki konfrontacji na stronę dialogu. Byłoby to z korzyścią dla górnictwa oraz całej polskiej gospodarki.

Oczywiście każda próba obejścia tego porozumienia spowoduje zdecydowaną odpowiedź i już kompromisu nie będzie.Jak ocenia Pan te ostatnie dni w branży górniczej?

- Ludzie zdecydowanie przeciwstawili się zamysłowi rządu, by zlikwidować kopalnie. Potrzeba działań restrukturyzacyjnych, a nie likwidacji!

Przede wszystkim rząd musi się zastanowić nad genezą tego protestu. To działania rządu doprowadziły do akcji protestacyjnych na taką skalę.

Osoby, które tak nieudolnie radziły premier Ewie Kopacz, by poszła na konfrontację z górnikami, powinny odejść z jej otoczenia. Najwyższa pora na to, niech ci pseudodoradcy zajmą się czymś innym.

Wszyscy ostatnio spoglądali na Kompanię Węglową, ale nie tylko ona boryka się z problemami.

- Strategia dla górnictwa kończy się w tym roku, o czym mówimy od dawna. Najwyższa pora na nowy dokument, który będzie gwarantował funkcjonowanie górnictwa, bo przecież nie można ciągle gasić pożarów.

Przypominam, że na Kompanii Węglowej nie kończy się górniczy świat. Problemy mają także Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa. A zatem rząd musi zająć się całym sektorem.

Rozmawiał: Jerzy Dudała"  /źródło: www.wnp.pl/KOLEJNY DZIEŃ PROTESTU

FIASKO  KOLEJNYCH ROZMÓW


 
Fiaskiem zakończyły się kolejne rozmowy na temat rządowego programu naprawy kompanii węglowej zakładającego likwidację 4 kopalń odbywające się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.  –  W sobotę delegacji rządowej brakowało pełnomocnictw, w niedzielę także kompetencji i kultury – podsumowuje zerwane negocjacje Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce.
 Początkowo wydawało się, że będzie merytorycznie. Jednak szybko rozczarowaliśmy się, bo strona rządowa poza znanymi faktami likwidacyjnymi nie miała górnikom nic nowego do zaoferowania.
 Oszczędny w propozycje wiceminister Wojciech Kowalczyk poprosił stronę społeczną o związkowe przemyślenia odnośnie jak widzą funkcjonowanie kopalń wskazanych przez Rząd do likwidacji.
Wobec takiego postawienia sprawy strona związkowa przedstawiła w pierwszej kolejności swoje propozycje odnośnie kopalni „Brzeszcze”.
 Padła konkretna propozycja przejęcia kopalni przez inwestora z grupy energetycznej – wyjaśnia przewodniczący Potyrała.
 W ramach dyskusji związkowcy przedstawili szczegóły biznesplanu na ratowanie KWK Brzeszcze.
Omówiono podstawowe założenia eksploatacji złoża, korzyści z przerobu metanu jak i inne dodatkowe źródła dochodu.
Merytoryczne opracowanie zostało dobrze  ocenione przez stronę rządową.

 Prezes Kompanii Węglowej powiedział nawet, że są to dobre kierunki i propozycje. Kiedy związkowcy zaproponowali  przyjęcie tych rozwiązań w poczet wspólnych ustaleń, strona rządowa najpierw poprosiła o przerwę, a potem stwierdziła, że nie będzie nic deklarować.  Jakby z tyłu głowy mieli tylko jeden cel: likwidację kopalń. Po opinii jednego ze związkowców, że z jednej strony rząd mówi, że to dobra kopalnia, a drugiej strony,  że jest do likwidacji – to jakieś kuriozum.
Wówczas podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski dość niewybrednie podsumował całą dotychczasową dyskusję używając określenia pajacowanie. Po tych słowach  zaczęło się…
Po chwili przedstawiciele protestujących górników wyszli z sali uważając, że dalsze rozmowy nie mają sensu, skoro pełnomocnicy uważają z jednej strony  argumenty związkowe za słuszne i mimo tego wbrew logice są za likwidacją tysięcy miejsc pracy.
Stronie Rządowej brakło wyobraźni o strajkujących kolejny dzień pod ziemią górnikach.

Biuro Prasowe ZZG w Polsce

NERWOWA KOŃCÓWA

Drodzy Czytelnicy, ostatnie dwa miesiące mijającego roku z kilku względów odznaczały się wyjątkową, nerowością.
Wśród wielu czynników jakie się na to złożyły, za najważniejsze należy uznać katastrofalną sytuację w całej branży górniczej oraz duże kłopoty naszego właściciela – Katowickiego Holdingu Węglowego.
Do tego dodać należy „festiwal zmian” w naszej Radzie Nadzorczej oraz zmianę prezesa i innych członków Zarządu w KHW. Nie bez wpływu na ZEC pozostaje także decyzja o likwidacji Kopalni „Kazimierz” o czym sporo pisałem w poprzednim numerze.

Do tego doszedł konflikt pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w naszej firmie na tle sposobu podzialu pozostałej do wykorzystania części funduszu płac za rok 2014.

ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność” wnioskowały o wypłacenie premii zadaniowej w równej wysokości dla każdego pracownika Spólki.
 ZZ Kadra nie zgodził się na taki podział funduszu.
Sceny, jakie miały miejsce podczas próby ustalenia wspólnego stanowiska strony związkowej przypominały bardziej kłótnię przekupek w maglu niż negocjacje.


KONIEC „KAZIMIERZA” i inne wieści

Według wszelkich sygnałów docierających do naszej organizacji   i Firmy, po 130 latach funkcjonowania,  kończy się się byt ostatniej w Zagłębiu Kopalni “Kazimierz – Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Jeśli te wysoce prawdopodobne przewidywania staną się faktem, to skutki likwidacji kopalni odczuje cały ZEC, a szczególnie Pracownicy    i Kierownictwo Wydziału Nr I.

Według danych otrzymanych od Zarządu Spółki wielkość sprzedaży tego wydziału zmniejszyć się może o około  30%, co przy  najbardziej pesymistycznym scenariuszu może skutkować generowaniem przez ten wydział wysokich strat na działalności podstawowej.

W przypadku likwidacji kopalni trzeba też będzie ponieść dodatkowe nakłady związane z przebudową składowiska węgla i układu nawęglania. Odrębną, choć nie mniej ważną kwestią, jest odzyskanie od Spółki “Kazimierz – Juliusz” naszych należności z tytułu sprzedanego na jej rzecz ciepła. Wszystko to sprawia, że bacznie przyglądamy się dalszemu rozwojowi sytuacji, zwłaszcza w kontekście zabezpieczenia interesów pracowniczych. Czym skutkują likwidacje kopalń dla funkcjonujących przy nich wydziałów wiemy nie od dzisiaj. Przeżyliśmy i przeżywamy to w przypadku “Katowic”, “Niwki – Modrzejów”, “Kleofasa”, Ruchu “Maria” KWK “Murcki” i “Mysłowic”. Zawsze wiąże się to z długotrwałym pogorszeniem wyników, koniecznością poniesienia nakładów na przebudowę nawęglania, wygrodzenia wydziału, poprawę monitoringu związaną   z obroną przed wszechobecnymi i coraz bardziej bezczelnymi złodziejmi złomu.

Wzrosną też koszty związane z koniecznością dowozu węgla, wynajęciem lub zakupem ładowarki itp.

Zarząd Spółki przekazał nam informację, że podjął już działania zmierzające do zabezpieczenia naszych należności w kopalni. Jednocześnie Kierownictwo Wydzialu otrzymało polecenie ograniczenia kosztów wydziałowych. Trudno liczyć, że    w przypadku faktycznej likwidacji szybko odbuduje się rynek na energię cieplną, doświadczenia z innych zlikwidowanych kopalń uczą, że rewitalizacja terenów pokopalnianych przebiega wolno i opornie, nawet na terenach dużo atrakcyjniejszych, jeśli idzie o położenie, od terenów KWK “Kazimierz”.

Jak bardzo uciążliwe okażą się skutki likwidacji kopalni zależy w dużej mierze od tempa prac likwidacyjnych, w kopalni liczą, że proces ten będzie przebiegał etapami i zostanie wydłużony w czasie. Mówi się, że istnieje możliwość wygaszania kopalni i funkcjonowania jeszcze przez 1,5 – 2 lat przy około 700-osobowym stanie załogi przy eksploatacji z filarów ochronnych... Czy są to tylko pobożne życzenia, czy realne szanse na spowolnienie procesu likwidacji trudno dzisiaj wyrokować.

Dziś najważniejszym problemem pracowników i związkowców z kopalni jest alokowanie na czynne kopalnie KHW S.A. oraz do CUW kilkuset z sięgajacej tysiąca pracowników Załogi.

Z pewnością już w najbliższym sezone grzewczym wydział odczuje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło, jednak największe spadki przewidywane są w latach następnych. Realia kryzysu w górnictwie nie pozwalają nam zatem na chwilę wytchnienia i niosą coraz nowe wyzwania. Całe szczęście, że prowadzone inwestycje w rozwój przynoszą oczekiwane efekty.

W naszej Firmie, mimo relatywne wysokich temperatur w sezone grzewczym, wyniki Spółki są lepsze od przewidywań. Jestesmy chyba jedyną firmą w Katowickiej Grupie Kapitałowej, która tak sobie radzi w tym trudnym dla branży okresie. Jest to w dużej mierze efektem coraz większego udziału energetycznego wykorzystania metanu w produkcji ciepła i prądu. Obecnie prowadzona jest budowa instalacji W - IV “Murcki”, która według założeń projektowych ma ruszyć na przełomie stycznia i lutego 2015r. Postępują tez prace w Wydziale VI “Wujek”, budowana tam instalalacja ma rozpocząć pracę w drugiej połowie czerwca 2015r.  W roku bieżącym planuje się również rozpoczęcie prac nad budową kolejnego silnika   w wydziale IX “Wesoła”. W założeniach efekty prowadzonych inwestycji doprowadzą do dalszej poprawy wyników naszej Firmy.

przeczytaj więcej w nowym numerze Kotła

 

 

POPIERAMY PRACOWNIKÓW 
kwk "kAZIMIERZ - JULIUSZ"

 ZZG w Polsce apeluje o jak najszybsze zakończenie konfliktu w KWK „Kazimierz-Juliusz”.
Akcja strajkowa na dole kopalni jest aktem desperacji załogi zagrożonej zwolnieniami i nie otrzymującej na czas wynagrodzeń.
ZZG w Polsce w pełni popiera słuszne postulaty górników KWK "Kazimierz-Juliusz"
 i zwraca się do Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego o podjęcie rozmów 
ze stroną społeczną, które  doprowadzą do podpisania porozumienia satysfakcjonującego 
strajkującą załogę i zakończenie akcji protestacyjnej.

Rada Krajowa ZZG w Polsce

 

 

Serdeczne Wyrazy Współczucia
Z powodu Śmierci

KYSTIANA FURMANA

Długoletniego Przewodniczącego ZZG w Polsce KWK „Wieczorek”,
Członka Rady Krajowej ZZG w Polsce,
Naszego Kolegi i Współpracownika
Synowi - Koledze
Bogdanowi Furmanowi,
Całej Rodzinie i Przyjaciołom,
składają
Koleżanki i Koledzy z ZZG w Polsce przy ZEC S.A.

 

tekst jednolity 
układu zbiorowego

 Dobiegają końca prace nad tekstem jednolitym układu zbiorowego pracy obowiązującego w ZEC.
Po zarejestrowaniu w PIP tekst układu uzgodniony na podstawie czterdziestu protokołów dodatkowych zostanie oddany do druku i pojawi się na wydziałach. 
Jest to efekt wspólnego działania związków i Pracodawcy zainicjowanego przez nasz związek. 

 

ROZMOWY Z RZĄDEM

 Przede wszystkim swoją uwagę skupiliśmy na relacjach pomiędzy energetyką i górnictwem oraz zaangażowaniu sektora finansowego w pomoc branży. 
Na więcej tematów nie udało się porozmawiać z premierem Tuskiem, bo musiał pojechać do Sejmu 
- tak opisuje środowe (25 czerwca) spotkanie z szefem rządu Dariusz Potyrała, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
 Kolejne rozmowy mają się odbyć w Katowicach do 25 lipca.

 

WZROSŁY STAWKI

 

W wyniku negocjacji płacowych, które miały miejsce w dniu 29 kwietnia br. ZZG w Polsce wraz 
z pozostałymi organizacjami związkowymi
 wynegocjował wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników od 1 maja 2014 o 2,8 %

 

Najserdeczniejsze Życzenia
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy 2014
Oraz Mokrego Dyngusa
Wszystkim Pracownikom ZEC Spółka Akcyjna,
oraz innych Firm objętych działalnością naszego związku
Ich Rodzinom i Bliskim
Składa Zarząd Międzyzakładowy 
i Komisja Rewizyjna ZZG w Polsce przy ZEC S.A
.

 

PŁACOWE   PERTURBACJE  

W lutym ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność” wystąpiły do Zarządu Spółki z wnioskiem o podjęcie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń. 

W odpowiedzi Zarząd Spółki przekazał informację, że wobec wysokiego zaangażowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, (który za styczeń 2014 wyniósł 106,1% licząc cały rok 2013 do stycznia 2014) nie widzi w tym momencie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 

W tej sytuacji nasze organizacje skierowały do pracodawcy pismo z wnioskiem o wskazanie przyczyn tak wysokiego zaangażowania wskaźnika. Pytaliśmy między innymi jaki wpływ na tak duże zaangażowanie ma wyłączenie ze statystyki płac Zarządu Spółki. 

Przekazana naszym organizacjom informacja budzi jednak szereg dalszych pytań. W chwili obecnej ZZG w Polsce i „Solidarność”  przygotowują kolejne pismo z wnioskiem o pogłębienie analizy. Jednocześnie wskaźnik po lutowej wypłacie znacznie spadł, co daje nam kolejny argument do podjęcia rozmów o wzroście wynagrodzeń.

O rozwoju sytuacji będziemy bieżąco informować pracowników.

                                                                                                                                                                     Siekaniec

przeczytaj więcej w nowym numerze Kotła

 

 

 

ZWIĄZEK PO WYBORACH

W dniu 12 lutego 2014 w MDK "Bogucice - Zawodzie" miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo wyborcza ZZG w Polsce przy ZEC S.A. w Katowicach.

Prawo udziału w  Konferencji miało 29 Delegatów. Z tej liczby w Konferencji uczestniczyło
 28  z nich co stanowi 97,5% (przy wymaganej frekwencji pow. 50%). Konferencja była więc prawomocna do podejmowania uchwał i wyboru władz związku.

Oprócz Delegatów Konferencję zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście w osobach Kolegów:  Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej - Dariusza Potyrały, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego - Bogdana Nowaka, Przewodniczącego ZZG w Polsce KWK "Mysłowice - Wesoła" - Sebastiana Czogały.

Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności związku za ubiegłą kadencję i udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W drugiej części Spotkania uczestniczyli także zaproszeni członkowie Zarządu ZEC S.A. Pani Prezes Longina Kugiel, Wiceprezesi Krzysztof Chojnacki i Andrzej Bielecki.

Delegaci wybrali ze swego grona władze związku:

Przewodniczącym został ponownie wybrany Kol. Arkadiusz Siekaniec z  Wydziału Nr 2 "Niwka- Modrzejów", został on jednocześnie Delegatem na Zjazd Krajowy.

Do Zarządu oprócz przewodniczącego weszli: Krzysztof Sikora (W - 1 "Kazimierz"), Ryszard Starczynowski (W-1 "Juliusz"), Marek Kozłowski (W -  2 "Modrzejów"), Józef Lasoń (W - 3 "Mysłowice"), Marek Janicki (W - 4 "Murcki"), Adam Znojek (W -  5 "Wieczorek"), Czesław Pala (W - 6 "Wujek), Andrzej Kosiedowski (W - 8 "Kleofas"), Karol Krupa (W - 9 "Wesoła"), Jan Kucharczyk (W - 12 "Śląsk"), Krzysztof Krzosek (Dalkia "Chrzanów" Sp. z o.o.)

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Bernadetta Rother - przewodnicząca (W - 8), Tadeusz Pawluczuk - wiceprzewodniczący (W - 6), Sylwia Huchel (W - 5), Marcin Geppert (W - 5), Zbigniew Wrona (W - 2).

Delegaci Podjęli następujące uchwały:

1.        Delegaci zobowiązują Zarząd i Przewodniczącego do podjęcia dalszych działań mających na celu doprowadzenie do etatyzacji pracowników na stanowiskach robotniczych.

2.        Delegaci zobowiązują Zarząd i Przewodniczącego do podjęcia dalszych działań mających na celu doprowadzenie do uzyskania świadczeń emerytalnych w wieku lat 60-ciu dla możliwie maksymalnej liczby pracowników zatrudnionych w ruchu.

3.        Delegaci zobowiązują Zarząd i Przewodniczącego do podjęcia dalszych działań w celu uzyskania zwiększenia wskaźników wzrostu wynagrodzeń, co jest uzasadnione znacznym zwiększeniem zysków osiąganych przez Spółkę.

4.         Delegaci zobowiązują Zarząd i Przewodniczącego do podjęcia dalszych działań w celu uzyskania w następnych latach nagród z zysku wypłaconych  w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników Spółki.

5.        Delegaci rekomendują członkom związku udostępnienie numerów telefonów  i adresów poczty elektronicznej celem poprawy komunikacji wewnątrzzwiązkowej. Jednocześnie upoważniają Zarząd i Przewodniczącego do stworzenia bazy danych i przekazywania istotnych informacji członkom związku za pośrednictwem sms-ów i poczty elektronicznej.

6. Delegaci zobowiązują  Zarząd do podjęcia działań w celu nie zamykania ścieżki awansu oraz zwiększenia corocznych limitów przeszeregowań indywidualnych.

7. Delegaci upoważniają  i zobowiązują Przewodniczących Rad Wydziałowych do uwzględniania przy typowaniu do przeszeregowań indywidualnych zarówno pracowników z najwyższymi jak i z najniższymi kategoriami zaszeregowania w celu równego dostępu do awansowania.

Konferencja Była też okazją do uhonorowania związkowców, którzy szczególnie angażowali  się w działalność związku. 

Honoro Odznaką 
„ZASŁUŻONY DLA RUCHU ZWIĄZKOWEGO ZZG W POLSCE PRZY ZEC S.A. 
W KATOWICACH”

zostali odznaczeni:

      Ślusarczyk Ryszard - Członek Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A, Przewodniczący Rady Wydziałowej W - 1 „Juliusz”
Kosowski Leszek -
Członek Rady Wydziałowej W- 1 „Kazimierz”
 Kozłowski Marek -
Członek Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A, Wydziałowy SIP W- 2 „Niwka - Modrzejów”, Zakładowy SIP ZEC S.A., Przewodniczący Rady Wydziałowej W – 2,
 Sygut Tomasz -
Wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej W- 2 „Niwka - Modrzejów”,
 Dudys Marek -
Członek Rady Wydziałowej W - 3 „Mysłowice”, Wydziałowy SIP W - 3 „Mysłowice”,
 Hałupka Ryszard -
Członek Rady Wydziałowej W- 4 „Murcki”,
 Pope Andrzej -
Członek Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A, Przewodniczący Rady Wydziałowej W –5,
 Mańka Eugeniusz -
Członek Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A, Przewodniczący Rady Wydziałowej W – 8 ,
 Moryś Janusz -
Członek Prezydium Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A, Przewodniczący Rady Wydziałowej W – 8 ,
 Sendra Krzysztof -
Członek Zarządu ZZG w Polsce przy ZEC S.A., Przewodniczący Rady Wydziałowej W – 12 ,

Ponadto odznaczeni  zostali  Koledzy Bogdan Nowak i Sebastian Czogała za pomoc okazaną przy walce o powstrzymanie prywatyzacji oraz koleżeńską postawę i pomoc organizacyjną udzielaną  naszej organizacji w wielu obszarach jej funkcjonowania.

 

 

UHONOROWANIE JUBILATÓW

18 stycznia 2014 r. odbyła się tradycyjna impreza jubilacka podczas której wręczono odznaczenia państwowe resortowe i zakładowe oraz tradycyjne zegarki i upominki dla jubilatów świętujących w ubiegłym roku swoje 25, 35 i 45 lecie pracy.

Jako jeden z trzech pracowników ZEC odznaczonych decyzją Prezydenta RP, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został uhonorowany  Kol. Marek Kozłowski – Zakładowy SIP i Członek Zarządu naszej organizacji.
 Dekoracji dokonali przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Pani Dyrektor Joanna Sawicka oraz Prezydent Katowic Pan Piotr Uszok.

Uroczystość uświetnił występ Żeńskiej Orkiestry Kameralnej KHW S.A. Kopalni "Staszic - Murcki"  pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego.
Furorę wśród zaproszonych gości i jubilatów zrobiła solistka, Koreanka Ye Young SOHN - śpiewająca  nagradzanym wielokrotnie w Polsce i za granicą  sopranem koloraturowym doktorantka Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Pracownikom 
Zakładów Energetyki Cieplnej S.
A.

oraz Pozostałych Firm objętych działalnością naszego związku

Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

 oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014

składa Zarząd Międzyzakładowy i Komisja Rewizyjna ZZG w Polsce przy ZEC S.A.
oraz Redakcja „Niezłego KOTŁA”

 

 

NOWE I STARE WYZWANIA

W listopadzie zakończyliśmy cykl spotkań z członkami związku w wydziałach. Podczas przeprowadzonych wyborów członkowie związku wybrali Rady Wydziałowe i Delegatów na Konferencję Zakładową. 
W składzie Rad Wydziałowych pojawiło się kilka nowych twarzy. Mnie szczególnie cieszy, gdy na aktywny udział w naszym ruchu związkowym decydują się ludzie młodzi, z kilkuletnim stażem pracy. 

To oni będą decydować o działalności związku w najbliższej przyszłości, dobrze więc, że zostali funkcyjnymi już teraz, kiedy jest jeszcze sporo „starej gwardii” we władzach, od której z pewnością można się wiele nauczyć.
Spotkania wyborcze były okazją do podsumowania ubiegającej, jednej z najtrudniejszych w historii ZEC-u i Związku, kadencji władz. Dały też sposobność omówienia bieżących problemów z jakimi pracownicy borykają się na co dzień.
Wśród zgłaszanych problemów pojawił się min. temat kiepskiej jakości obuwia roboczego. W tej sprawie przy udziale zakładowego SIP-owca został opracowany nowy protokół wcześniejszego zniszczenia obuwia i odzieży roboczej, który już jest dostępny w wydziałach. 

Dzięki naszej interwencji udało się też zmniejszyć poważną uciążliwość związaną z archaicznym sposobem odstawy żużla „na koleby” w wydziale II.
Do poważniejszych i trudniejszych tematów poruszonych podczas spotkań wydziałowych należały kwestie związane ze wzrostem płac. 

Tu oczekiwania są proporcjonalne do wzrostu kosztów utrzymania i ... osiąganych przez Spółkę wyników. Zwracano też uwagę na znaczne obniżenie zarobków po zakończeniu sezonu grzewczego, oraz konieczność dalszej, konsekwentnej walki o etatyzację robotników. 

czytaj dalej

 

 

WSPÓLNE ŻYCZENIA

12 grudnia 2013r. obradował Zarząd ZZG w Polsce, w tym dniu obradowała również Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność". W przerwie obrad oba ciała statutowe złożyły sobie wspólne  życzenia i  "połamały się" opłatkiem.
 Zarząd Spółki reprezentował podczas tego spotkania Pan Wiceprezes Andrzej Bielecki.

Poniżej wspólna pamiątkowa fotografia wykona z tej okazji.

 

 

PIĘKNY JUBILEUSZ

10 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach miała miejsce uroczystość uhonorowania małżeństw przyznanym przez Prezydenta RP „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wśród par legitymujących się 50-letnim stażem małżeńskim znaleźli się Państwo Edeltrauda i Józef SORKOWIE.

Pan Józef od wielu, wielu lat jest członkiem ZZG w Polsce, najpierw w organizacji KWK „Wieczorek”, a następnie w ZEC S.A. 
Pan Józef wiele lat przepracował w Elektrociepłowni „Jerzy” będącej obecnie wydziałem Nr 5 katowickiego ZEC-u.

Z okazji jubileuszu Państwo Sorkowie przyjęli potwierdzone listem gratulacyjnym życzenia, kwiaty i upominek rzeczowy, wręczone przez przewodniczącego zarządu, przewodniczącą komisji rewizyjnej i zakładowego sipowca reprezentujących naszą organizację w ZEC S.A.

 ZZG w Polsce był jedynym związkiem zawodowym uczestniczącym, w tej pięknej uroczystości, choć zgromadziła ona kilka par jubilatów. My nie zapominamy o swoich ludziach i ich świętach.

 

 

UROCZYSTA MSZA BARBÓRKOWA

4 grudnia 2013 podczas uroczystej mszy barbórkowej w katowickim Sanktuarium Matki Boskiej Bogucickiej odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach. 
W uroczystej mszy uczestniczyli przedstawiciele KHW S.A., Katowickiego Węgla, Zarząd i pracownicy ZEC S.A. oraz liczne grono byłych pracowników i dyrektorów Kopalni Katowice skupione wokół bogucickiej parafii.

Uroczyste poświęcenie sztandaru jest symbolicznym ukoronowaniem ponad osiemnastu lat działalności ZEC S.A.

 Po uroczystej mszy uczestnicy spędzili miłe chwile przy kawie, herbacie, ciastku i wspomnieniach  podczas tradycyjnego spotkania zorganizowanego przez ks. proboszcza w sali parafialnej

 

 

Drogiemu Koledze
MARKOWI KOZŁOWSKIEMU
ZAKŁADOWEMU SPOŁECZNEMU INSPEKTOROWI PRACY ZEC S.A.

CZŁONKOWI ZARZĄDU ZZG W POLSCE PRZY ZEC S.A.
w Katowicach
Najserdeczniejsze Wyrazy Głębokiego Współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci
BRATA
składają koleżanki i koledzy z ZZG w Polsce przy ZEC S.A.

 

 

KONIEC SPORU I WYBORY WŁADZ

W dniu 30 października 2013r. istniejący w ZEC S.A. spór zbiorowy organizacji związkowych z Zarządem Spółki został zakończony w drodze porozumienia. W efekcie podpisanego porozumienia do dnia 15 listopada br. zostanie wypłacona druga część wnioskowanej przez związki zawodowe premii w wysokości 500zł brutto dla każdego pracownika będącego w stanie zatrudnienia na dzień 31 października br. Od 1 listopada 2013r. /bony za listopad wydawane będą w grudniu/ wzrosła także do wysokości 18zł. 50gr na dniówkę wartość bonu na posiłki profilaktyczne. 

Związki wywalczyły ponadto, że od 1 stycznia 2014r. Spółka pokrywać będzie pracownikom koszt wszystkich egzaminów na uprawnienia “E” i “D”. Wprowadzenie tych regulacji zakończyło spór zbiorowy. Łatwo jednak nie było.

czytaj dalej

 

 

MANIFESTACJA W WARSZAWIE
 Finał Ogólnopolskich Dni Protestu 14.09.2013

 


DEBATA DIALOG SPOŁECZNY 
Miasteczko Związkowe pod Sejmem RP 13.09.2013

 

 

DEBATA PRZEMYSŁOWA 
Miasteczko Związkowe pod Sejmem RP 12.09.2013

 


MANIFESTACJA W WARSZAWIE
dzień pierwszy 11.09.2013r. Ministerstwa - Sejm RP

11 września Polacy wyszli z domów i rozpoczęli wielki marsz ku demokracji i normalności. Dwadzieścia tysięcy obywateli demonstrowało swoje niezadowolenie z rządów koalicji PO –PSL. Manifestowano przed ministerstwami skarbu państwa, gospodarki, zdrowia, rolnictwa, sprawiedliwości, infrastruktury oraz spraw wewnętrznych.
Bez burd i awantur ale z pełną determinacją doprowadzenia naszej walki do zwycięstwa. Podczas manifestacji przybyłym z całej Polski licznie towarzyszyli warszawiacy.
Kulminacyjnym momentem tego dnia był zlot gwiaździsty przed Sejmem wszystkich grup branżowych.

Wśród uczestników manify nie zabrakło również naszej ekipy  ZZG w Polsce przy ZEC S.A. 


Wraz z kolegami z KHW S.A. oraz innych spółek węglowych, zakładów pracy i związków zawodowych pikietowaliśmy Ministerstwo Gospodarki, a następnie
Sejm RP.
Trzy największe centrale związkowe stanęły tym razem ramię w ramię, a frekwencja pokazała, że poziom niezadowolenia wśród Polaków jest ogromny.

W poszczególnych ministerstwach nie było ich szefów, choć to ich święty obowiązek, są wszak dla obywateli, a nie odwrotnie. Ich  nieobecność jest dowodem na  permanentne lekceważenie społeczeństwa.
Zgłaszane postulaty i żądania dotyczą nie tylko spraw związkowych. Mają charakter obywatelski i są wynikiem lekceważenia wniosków środowisk pracowniczych zgłaszanych w ustawowym trybie. Władza wrzuciła do kosza między innymi 2,5 mln podpisów w sprawie wieku emerytalnego, skoro więc zabrakło dialogu  rozpoczęły się "kryteria uliczne".

Protesty potrwają do 14 września i jeśli rządzący nie wyciągną z nich wniosków może dojść do strajku generalnego.

zobacz całą galerię zdjęć

i obejrzyj film z wystąpieniami szefów OPZZ, Forum ZZ i NSZZ "Solidarność": 

 

ZAPRASZAMY NA MANIFESTACJĘ 

W dniach 11 oraz 14 września br. Rada Krajowa naszego związku organizuje dwa wyjazdy protestacyjne do Warszawy w ramach walki prowadzonej z Rządem RP o realizację postutaltów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego.
(O postulatach pisaliśmy w numerach Niezłego Kotła - dostępne są również na stronach internetowych zzg, opzz i innych związków oraz na tablicach wydziałowych - opublikowane przez Kolegów z "Solidarności").


Prosimy o kontakt osoby, które chcą przyłączyć się do protestu.
Związek /dla swoich członków/ pokryje koszty dojazdu i zapewni wyżywienie.
Wyjazd 11-go możliwy jest wyłącznie w ramach własnego urlopu, dnia wolnego za sobotę /niedzielę itp.;
14-ty przypada w sobotę, więc należy odpowiednio wcześniej zgłosić wolne w biurze wydziału.
/na czas podróży zapewniamy ubezpieczenie NNW/.

Pozdrawiam Arek Siekaniec  tel. 501 - 587 - 067; e-mail: asiekaniec@poczta.onet.pl  

PREMIA, OCENY I HISTORIA

W wyniku działań organizacji związkowych Spółka wypłaciła premię w wysokości 500zł. brutto na zatrudnionego. Wypłata ta była możliwa dzięki naszej determinacji i konsekwencji w działaniu. Zarząd Spółki od pierwszych wniosków o wypłatę premii złożonych przez stronę związkową był przeciwny wypłacie.


Organizacje związkowe użyły wszystkich możliwych argumentów za wypłaceniem premii. Poniżej przytaczamy najważniejsze z nich.
Zwiększenie zysków Spółki:
1. Za rok 2012 zysk netto wyniósł 6 557 000zł. przy planowanym 2 017 000zł i był o 4 540 000zł wyższy od planu.
2. Za pięć miesięcy 2013r. wynik netto wyniósł 8 763 000zł. przy planowanym 4 032 000zł i był wyższy o 4 731 000zł. od planu.

 Zmniejszenie liczby pracowników z 396 w czerwcu 2012 do 386 w czerwcu 2013 (z czego największy spadek zanotowano na stanowiska robotniczych – 9 osób) przy wzroście produkcji i sprzedaży. Zwiększenie wydajności, z 30,1 tys. zł/osobę w 2012 do 32,0 tys. zł./os miesięcznie w roku 2013. 

Użycie tych (i nie tylko tych) argumentów nie przekonało jednak Spółki, a skalę trudności obrazuje liczba spotkań i pism skierowanych do władz korporacyjnych ZEC.

 W okresie od 13 czerwca do 9 lipca br. przedstawiciele organizacji związkowych skierowali łącznie pięć pism w sprawie premii do Zarządu ZEC S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZEC i Prezesa KHW S.A.


Oprócz spotkań z Zarządem Spółki dwukrotnie spotkali się z Prezesem KHW S.A. i raz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Dopiero wstąpienie na drogę sporu zbiorowego doprowadziło do podjęcia rzeczowych negocjacji w ich wyniku w dniu 10 lipca br. uzgodniono wypłatę premii. Wypłata ta zaspakaja część roszczeń strony związkowej zawartych w zgłoszeniu sporu.

czytaj dalej

 

Drogiemu Koledze
KRZYSZTOFOWI SIKORA
WICEPRZEWODNICZĄCEMU ZZG W POLSCE PRZY ZEC S.A.
w Katowicach
Najserdeczniejsze Wyrazy Głębokiego Współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
ŻONY IRENY
składają koleżanki i koledzy z ZZG w Polsce przy ZEC S.A.

 

SĄ PIERWSZE EFEKTY
WALKI O PREMIĘ

W wyniku determinacji organizacji związkowych w dniu 10 lipca 2013r.,
 podczas rokowań  w sporze zbiorowym,
ustalono z Zarządem Spółki, że do 15 lipca br. zostanie wypłacona  premia w wysokości 500zł. (brutto) dla każdego pracownika ZEC S.A. pozostającego w stanie zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2013r. 

Wypłata premii zaspakaja część żądań strony związkowej, a postulaty o zwiększenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i pozostałą część z wnioskowanej 1000zł. premii będą przedmiotem dalszych rokowań w październiku br.

zobacz dokument ustaleń

 

WALKA O PREMIĘ

Zakładowe związkowe ZZG w Polsce, NSZZ „Solidarność”,  ZZ „Kadra” informują, że w ostatnich  dniach podjęły działania mające na celu wypłatę dodatkowej, jednorazowej premii dla pracowników ZEC S.A.

W tym celu w dniu 13 czerwca br. złożyły stosowne pisma do Zarządu Spółki i KHW S.A.

Odpowiedzi Zarządu ZEC i KHW S.A. nie zapewniły realizacji postulatu strony społecznej, wobec czego przewodniczący związków zawodowych w dniu 2 lipca spotkali się z Prezesem Zarządu KHW S.A.

W dniu 3 lipca br. organizacje nasze ponownie skierowały do Zarządu Spółki wniosek o wypłatę premii.

W efekcie podczas spotkania Zarządu ZEC z przedstawicielami związków zawodowych, które miało miejsce w dniu 4 lipca br. strony doprecyzowały swoje rozbieżne stanowiska i ustaliły, że następne spotkanie w tej sprawie odbędzie się środę10 lipca 2013r.

O efektach naszych działań będziemy informować Pracowników.

 

FESTYN ZAKŁADOWY

 W dniu pierwszego lipca 2013 miał miejsce tradycyjny festyn dla pracowników ZEC. 

zobacz galerię zdjęć

 

CO W TRAWIE PISZCZY

Po wprowadzeniu od 1 czerwca 2013r. 3% podwyżek stawek w kopalniach i zakładach Katowickiego Holdingu Węglowego oraz zapowiedzi wypłacenia do 15 lipca br. premii z okazji 20-lecia KHW w wysokości 1000zł brutto na zatrudnionego , w biurach związkowych ZZG w Polsce i „Solidarności” rozdzwoniły się telefony z pytaniami czy pracownicy ZEC są również objęci tymi regulacjami. 

Wyjaśniam, że w ZEC funkcjonuje odrębny system wynagradzania zawarty w Układzie Zbiorowym Pracy i wszelkie regulacje wprowadzane u naszego właściciela nie przenoszą się wprost na zasady wynagradzania naszych pracowników. 


Zresztą podwyżkę stawek o 3% wprowadzono w ZEC-u już od 1 lutego 2013, a zatem w stosunku do pracowników Holdingu uzyskaliśmy podwyżki o cztery miesiące wcześniej.

 Jeśli idzie o dodatkową nagrodę to w dniu 14 czerwca wszystkie trzy organizacje związkowe działające ZEC skierowały w tej sprawie pisma do Zarządu Spółki i Prezesa KHW.

 Czym skończą się nasze działania okaże się w ciągu najbliższych tygodni.

 O wynikach na pewno poinformujemy pracowników.
W dniu 5 czerwca br. miał miejsce przykry wypadek na Ruchu „Juliusz” Wydziału I ZEC.

czytaj dalej